β-D-Galactopyranuronic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H10O7
IUPAC Name (2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydropyran-2-carboxylic acid
Molecular Mass 194.139 g·mol−1
Heat of Formation -1345.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.77 ± 1.08 D
Volume 195.86 Å 3
Surface Area 182.97 Å 2
HOMO Energy -10.66 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.14 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-tetrahydropyrancarboxylic acid
  • (2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5,6-tetrahydroxyoxane-2-carboxylic acid
  • (2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydropyran-2-carboxylic acid
  • galacturonic acid
CAS Number(s)
  • 14982-50-4
InChIKey AEMOLEFTQBMNLQ-DTEWXJGMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O