(4α,7α,9α)-4-Hydroxy-11,12,13,14-Tetradehydrospartein-15-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C15H20N2O2
IUPAC Name (4alpha,7alpha,9alpha)-4-hydroxy-11,12,13,14-tetradehydrospartein-15-one
Molecular Mass 260.331 g·mol−1
Heat of Formation -306.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.94 ± 1.08 D
Volume 311.64 Å 3
Surface Area 266.94 Å 2
HOMO Energy -8.53 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.04 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • '
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • :
 • b
 • d
 • h
 • l
 • n
 • o
 • p
 • t
 • x
 • y
InChIKey AOOCSKCGZYCEJX-NRWUCQMLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N