α-D-Glucopyranosyl Fluoride

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H11FO5
IUPAC Name (2r,3r,4s,5s,6r)-2-fluoro-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 182.147 g·mol−1
Heat of Formation -1160.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.65 ± 1.08 D
Volume 193.48 Å 3
Surface Area 184.85 Å 2
HOMO Energy -10.83 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.99 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-fluoro-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-fluoro-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-fluoro-6-methylol-tetrahydropyran-3,4,5-triol
InChIKey ATMYEINZLWEOQU-DVKNGEFBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O F