(3β,5β)-Cholesta-8,14-Dien-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H44O
IUPAC Name (3s,5r,10s,13r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,11,12,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 384.638 g·mol−1
Heat of Formation -457.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.72 ± 1.08 D
Volume 533.31 Å 3
Surface Area 423.76 Å 2
HOMO Energy -8.43 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.53 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,5r,10s,13r,17r)-10,13-dimethyl-17-[(2r)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,11,12,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,5r,10s,13r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,11,12,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
InChIKey AWBZPJQUWZBRII-MQVHVMQLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O