(3β)-Gammaceran-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H52O
IUPAC Name (3s,4ar,6ar,6ar,6br,8as,12as,14ar,14br)-4,4,6a,6b,9,9,12a,14b-octamethyl-1,2,3,4a,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14,14a-hexadecahydropicen-3-ol
Molecular Mass 428.733 g·mol−1
Heat of Formation -585.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.17 ± 1.08 D
Volume 572.19 Å 3
Surface Area 410.94 Å 2
HOMO Energy -9.62 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.09 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,4ar,6ar,6ar,6br,8as,12as,14ar,14br)-4,4,6a,6b,9,9,12a,14b-octamethyl-1,2,3,4a,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14,14a-hexadecahydropicen-3-ol
  • gammaceran-3-ol, (3beta)-
  • tetrahymanol
CAS Number(s)
  • 2130-17-8
InChIKey BFNSRKHIVITRJP-VJBYBJRLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O