(22β)-3-Hydroxy-22-{[(2Z)-2-Methyl-2-Butenoyl]Oxy}Olean-12-En-28-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C35H26O5
IUPAC Name 10-hydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-4-[(e)-2-methylbut-2-enoyl]oxy-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid
Molecular Mass 526.578 g·mol−1
Heat of Formation 4231.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.89 ± 1.08 D
Volume 538.76 Å 3
Surface Area 429.47 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey BJFLQQFMBZHWKK-BSCMIGNNSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O