(22β)-3-Hydroxy-22-{[(2Z)-2-Methyl-2-Butenoyl]Oxy}Olean-12-En-28-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C35H26O5
IUPAC Name carbon dioxide; 7-methylene-4-[(1e)-1-(2-methylenecyclopropylidene)-4-[6,7,9-tri(methyl)-3-methylene-2-oxo-5h-1-benzoxepin-5-id-8-yl]but-2-ynyl]undeca-1,5,8,10-tetrayn-1-olate
Molecular Mass 526.578 g·mol−1
Heat of Formation 4231.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.89 ± 1.08 D
Volume 538.76 Å 3
Surface Area 429.47 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey BJFLQQFMBZHWKK-BSCMIGNNSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O