(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-Diamino-2-{[3-O-(2,6-Diamino-2,6-Dideoxy-β-L-Idopyranosyl)-β-D-Ribofuranosyl]Oxy}-3-Hydroxycyclohexyl 2-Amino-4,6-O-Benzylidene-2-Deoxy-Alpha-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H49N5O14
IUPAC Name (2s,3s,4r,5r,6r)-6-[(2r,3s,4r,5s)-5-[(1r,2r,3s,5r,6s)-2-[[(2r,4ar,6s,7r,8r,8as)-7-amino-8-hydroxy-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]oxy]-3,5-diamino-6-hydroxy-cyclohexoxy]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl]oxy-5-amino-2-(aminomethyl)tetrahydropyran-3,4-diol
Molecular Mass 703.735 g·mol−1
Heat of Formation -2429.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.89 ± 1.08 D
Volume 801.92 Å 3
Surface Area 614.71 Å 2
HOMO Energy -9.52 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.27 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey BJNRNAHKVYQUCR-CQXNUXSXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N