(8β,10Xi)-8-[(Methylsulfonyl)Methyl]-6-Propylergoline

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H26N2O2S
IUPAC Name (6ar,9r,10ar)-9-(methylsulfonylmethyl)-7-propyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydro-4h-indolo[4,3-fg]quinoline
Molecular Mass 346.487 g·mol−1
Heat of Formation -245.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.58 ± 1.08 D
Volume 417.64 Å 3
Surface Area 350.53 Å 2
HOMO Energy -8.22 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.13 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey BRFHHAXHZFOBNY-RPVQJOFSSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O N