1-(β-D-Ribofuranosyl)-1H-1,2,4-Triazole-3-Sulfonamide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C7H12N4O6S
IUPAC Name 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-1,2,4-triazole-3-sulfonamide
Molecular Mass 280.258 g·mol−1
Heat of Formation -825.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.32 ± 1.08 D
Volume 289.8 Å 3
Surface Area 253.77 Å 2
HOMO Energy -10.69 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.74 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]-1,2,4-triazole-3-sulfonamide
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-1,2,4-triazole-3-sulfonamide
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]-1,2,4-triazole-3-sulfonamide
InChIKey BRIZPOOKKSIBOE-KVTDHHQDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C S O N