(3β,5β,7β,9Xi,17Xi)-3-{[(5Xi)-2-O-Acetyl-6-Deoxy-3-O-Methyl-Alpha-D-Lyxo-Hexopyranosyl]Oxy}-14-Hydroxy-7,8-Epoxycard-20(22)-Enolide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C32H46O10
IUPAC Name 3b-[(2-o-acetyl-6-deoxy-3-o-methyl-a-l-glucopyranosyl)oxy]-7b,8epoxy-14-hydroxy-5b-card-20(22)-enolide
Molecular Mass 590.702 g·mol−1
Heat of Formation -1793.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 7.55 ± 1.08 D
Volume 698.53 Å 3
Surface Area 511.28 Å 2
HOMO Energy -9.95 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.81 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey BTRWTSHCXGFFFL-BYYNIGDRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O