(3β,4Alpha,5Alpha,6Xi,11Xi)-4,15-Diacetoxy-3-Hydroxy-12,13-Epoxytrichothec-9-En-8-Yl 3-Methylbutanoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H34O9
IUPAC Name [(1s,2r,9s,12s)-11-acetoxy-2-(acetoxymethyl)-10-hydroxy-1,5-dimethyl-spiro[8-oxatricyclo[7.2.1.02,7]dodec-5-ene-12,2'-oxirane]-4-yl] 3-methylbutanoate
Molecular Mass 466.521 g·mol−1
Heat of Formation 1785.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.58 ± 1.08 D
Volume 469.23 Å 3
Surface Area 397.93 Å 2
HOMO Energy -8.27 ± 0.55 eV
LUMO Energy -2.26 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey BXFOFFBJRFZBQZ-XKFJMNPUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O