(3β,21β,22β)-Olean-12-Ene-3,21,22,24-Tetrol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H50O4
IUPAC Name (3r,4s,4ar,6ar,6as,6br,8ar,9s,10s,12ar,14bs)-9-(hydroxymethyl)-2,2,4a,6a,6b,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-3,4,10-triol
Molecular Mass 474.716 g·mol−1
Heat of Formation 950.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.28 ± 1.08 D
Volume 572.61 Å 3
Surface Area 409.86 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3r,4s,4ar,6ar,6as,6br,8ar,9s,10s,12ar,14bs)-2,2,4a,6a,6b,9,12a-heptamethyl-9-methylol-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-3,4,10-triol
  • (3r,4s,4ar,6ar,6as,6br,8ar,9s,10s,12ar,14bs)-9-(hydroxymethyl)-2,2,4a,6a,6b,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-3,4,10-triol
InChIKey CDDWAYFUFNQLRZ-KJVHGCRFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O