(14β,17Alpha)-17-Hydroxypregn-4-En-20-Yn-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H28O2
IUPAC Name (8r,9s,10r,13s,14r,17r)-17-ethynyl-17-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 312.446 g·mol−1
Heat of Formation -246.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.45 ± 1.08 D
Volume 354.15 Å 3
Surface Area 272.12 Å 2
HOMO Energy -9.74 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.05 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8r,9s,10r,13s,14r,17r)-17-ethynyl-17-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
InChIKey CHNXZKVNWQUJIB-BCRJPVCJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O