(7β,17R,19E)-1,2-Didehydro-2,7-Dihydro-7,17-Cyclosarpagan-17-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H22N2O2
IUPAC Name (7beta,17r,19e)-1,2-didehydro-2,7-dihydro-7,17-cyclosarpagan-17-yl acetate
Molecular Mass 334.412 g·mol−1
Heat of Formation -72.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.71 ± 1.08 D
Volume 394.44 Å 3
Surface Area 322.76 Å 2
HOMO Energy -9.10 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.39 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey CLDVMRAEPFQOSD-PCTANZRLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N