(3β,4Alpha,8Alpha,12Xi)-3,8,15-Trihydroxy-12,13-Epoxytrichothec-9-En-4-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C17H24O7
IUPAC Name [(1s,2r,4s,7r,9r,10r,11s,12r)-4,10-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-1,5-dimethyl-spiro[8-oxatricyclo[7.2.1.02,7]dodec-5-ene-12,2'-oxirane]-11-yl] acetate
Molecular Mass 340.368 g·mol−1
Heat of Formation -1143.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.17 ± 1.08 D
Volume 384.95 Å 3
Surface Area 307.06 Å 2
HOMO Energy -9.67 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.38 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey CSYVMZMEBKUDRQ-JJQQVTADSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O