(3β,5Alpha,24S)-4-Methylenestigmast-8(14)-En-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H50O
IUPAC Name (3s,5r,9r,10r,13r,17r)-17-[(1r,4s)-4-ethyl-1,5-dimethyl-hexyl]-10,13-dimethyl-4-methylene-1,2,3,5,6,7,9,11,12,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 426.717 g·mol−1
Heat of Formation -502.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.28 ± 1.08 D
Volume 600.89 Å 3
Surface Area 449.37 Å 2
HOMO Energy -8.86 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.37 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey CVZFQTIJNREPCP-HFLKTIQXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O