1-(α-L-Arabinopyranosyl)-3-Carboxypyridinium

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C11H14NO6+
IUPAC Name 1-[(2r,3r,4s,5s)-3,4,5-trihydroxytetrahydropyran-2-yl]pyridin-1-ium-3-carboxylic acid
Molecular Mass 256.232 g·mol−1
Heat of Formation -959.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.73 ± 1.08 D
Volume 280.76 Å 3
Surface Area 254.2 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 1-[(2r,3r,4s,5s)-3,4,5-trihydroxy-2-tetrahydropyranyl]-3-pyridin-1-iumcarboxylic acid
  • 1-[(2r,3r,4s,5s)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]pyridin-1-ium-3-carboxylic acid
  • 1-[(2r,3r,4s,5s)-3,4,5-trihydroxytetrahydropyran-2-yl]pyridin-1-ium-3-carboxylic acid
InChIKey CXAXMXZAQOSPOI-AXTSPUMRSA-O
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N