α-D-Fructofuranosyl α-D-Mannopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H22O11
IUPAC Name (2r,3s,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 342.296 g·mol−1
Heat of Formation -2059.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.74 ± 1.08 D
Volume 373.28 Å 3
Surface Area 304.54 Å 2
HOMO Energy -10.36 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.99 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
  • (2r,3s,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3s,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-dimethylol-tetrahydrofuran-2-yl]oxy-6-methylol-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3s,4s,5s,6r)-2-[[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]oxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • alpha-d-mannopyranoside, beta-d-fructofuranosyl
  • beta-fructofuranosyl-alpha-mannopyranoside
  • mannosucrose
CAS Number(s)
  • 79324-70-2
InChIKey CZMRCDWAGMRECN-QEGQGZEBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O