(2β,3β)-3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-2,27-Dihydroxyolean-12-Ene-24,28-Dioic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C36H56O12
IUPAC Name (2s,3r,4r,4ar,6ar,6br,8as,12as,14ar,14br)-2-hydroxy-6b-(hydroxymethyl)-4,6a,11,11,14b-pentamethyl-3-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicene-4,8a-dicarboxylic acid
Molecular Mass 680.823 g·mol−1
Heat of Formation -2467.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.90 ± 1.08 D
Volume 785.16 Å 3
Surface Area 553.0 Å 2
HOMO Energy -9.26 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.63 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey DBJLNNAUDGIUAE-HXZZEOLJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O