(1α,5α,7α,13α,17α)-17-[(3R)-5-Hydroxytetrahydro-3-Furanyl]-4,4,8-Trimethyl-3-Oxoandrost-14-Ene-1,7-Diyl Diacetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H44O7
IUPAC Name [1-acetoxy-17-(5-hydroxytetrahydrofuran-3-yl)-4,4,8,10,13-pentamethyl-3-oxo-1,2,5,6,7,9,11,12,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-7-yl] acetate
Molecular Mass 516.666 g·mol−1
Heat of Formation -1444.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.21 ± 1.08 D
Volume 624.26 Å 3
Surface Area 425.46 Å 2
HOMO Energy -9.30 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.87 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey DENYEIJQEJNMOG-GJPXMCCVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O