(1β,3β,5β)-3-[(6-Deoxy-3-O-Methyl-β-L-Allopyranosyl)Oxy]-1,14-Dihydroxycard-20(22)-Enolide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H46O9
IUPAC Name 3-[(1r,3r,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-3-[(2s,3s,4s,5s,6s)-3,5-dihydroxy-4-methoxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-1,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2h-furan-5-one
Molecular Mass 550.681 g·mol−1
Heat of Formation -1805.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.62 ± 1.08 D
Volume 647.93 Å 3
Surface Area 480.2 Å 2
HOMO Energy -9.95 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.91 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey DKYDBQQIQAPGMH-FMADSCLGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O