(1β,3β,5β)-3-[(6-Deoxy-3-O-Methyl-β-L-Allopyranosyl)Oxy]-1,14-Dihydroxycard-20(22)-Enolide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H46O9
IUPAC Name (2r,3s,4s,5s,6s)-2-[[(1r,3r,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-1,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-17-(5-oxo-2h-furan-3-yl)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-4-methoxy-6-methyl-tetrahydropyran-2,3,4,5,6-pentaide-3,5-diolate
Molecular Mass 550.681 g·mol−1
Heat of Formation -669.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 8.43 ± 1.08 D
Volume 624.03 Å 3
Surface Area 477.44 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey DKYDBQQIQAPGMH-FMADSCLGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O