α-Linolenic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H30O2
IUPAC Name (9z,12z,15z)-octadeca-9,12,15-trienoic acid
Molecular Mass 278.430 g·mol−1
Heat of Formation -476.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.22 ± 1.08 D
Volume 405.18 Å 3
Surface Area 338.32 Å 2
HOMO Energy -9.50 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.94 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (9,12,15)-linolenic acid
 • (9z,12z,15z)-9,12,15-octadecatrienoic acid
 • (9z,12z,15z)-octadeca-9,12,15-trienoic acid
 • (9z,12z,15z)-octadecatrienoic acid
 • (all-z)-9,12,15-octadecatrienoic acid
 • 9,12,15-all-cis-octadecatrienoic acid
 • 9,12,15-octadecatrienoic acid
 • 9,12,15-octadecatrienoic acid, (9z,12z,15z)- (9ci)
 • 9z,12z,15z-octadecatrienoic acid
 • alpha-lnn
 • cis-9, cis-12, cis-15-octadecatrienoic acid
 • cis-9,cis-12,cis-15-octadecatrienoic acid
 • cis-delta(9,12,15)-octadecatrienoic acid
 • cmc_7371
 • lmfa01030152
InChIKey DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O