15α-Methyl-8-Aza-16-Oxagona-1,3,5(10),13-Tetraen-17-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C16H17NO2
IUPAC Name (1r,12r)-12-methyl-13-oxa-10-azatetracyclo[8.7.0.02,7.011,15]heptadeca-2,4,6,11(15)-tetraen-14-one
Molecular Mass 255.312 g·mol−1
Heat of Formation -205.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 7.51 ± 1.08 D
Volume 305.92 Å 3
Surface Area 268.35 Å 2
HOMO Energy -8.64 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.21 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 0
  • 1
  • 2
  • 5
  • 6
  • c
  • i
  • n
  • z
InChIKey DVDVRSQNQHHPIV-QMTHXVAHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N