(9α,11α,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxyprost-13-En-1-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H36O5
IUPAC Name 7-[(1r,2r,3r,5s)-3,5-dihydroxy-2-[(e,3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]cyclopentyl]heptanoic acid
Molecular Mass 356.497 g·mol−1
Heat of Formation -1219.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.00 ± 1.08 D
Volume 490.79 Å 3
Surface Area 395.85 Å 2
HOMO Energy -10.08 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.53 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (13e,15s)-9alpha,11alpha,15-trihydroxyprost-13-en-1-oic acid
 • (13e,15s)-9alpha,11alpha-9,11,15-trihydroxyprost-13-en-1-oic acid
 • 7-[(1r,2r,3r,5s)-3,5-dihydroxy-2-[(3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]cyclopentyl]enanthic acid
 • 7-[(1r,2r,3r,5s)-3,5-dihydroxy-2-[(3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]cyclopentyl]heptanoic acid
 • 7-[(1r,2r,3r,5s)-3,5-dihydroxy-2-[(e,3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]cyclopentyl]enanthic acid
 • 7-[(1r,2r,3r,5s)-3,5-dihydroxy-2-[(e,3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]cyclopentyl]heptanoic acid
 • 9s,11r,15s-trihydroxy-13e-prostaenoic acid
 • bio1_000235
 • bio1_000724
 • bio1_001213
 • bio2_000212
 • bio2_000692
 • cbiol_001949
 • cyclopentaneheptanoic acid, 3,5-dihydroxy-2-(3-hydroxy-1-octenyl)-
 • lmfa03010137
 • pgf 1-alpha
 • pgf1alpha
 • prost-13-en-1-oic acid, 9,11,15-trihydroxy-, (9-alpha,11-alpha,13e,15s) (9ci)
 • prostaglandin f1
 • prostaglandin f1 alpha
 • prostaglandin f1-alpha
 • prostaglandin f1alpha
 • protaglandin f1
CAS Number(s)
 • 745-62-0
InChIKey DZUXGQBLFALXCR-CDIPTNKSSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O