(9β,11Alpha,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxyprost-13-En-1-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H36O5
IUPAC Name 7-[(1r,2r,3r,5r)-3,5-dihydroxy-2-[(e,3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]cyclopentyl]heptanoic acid
Molecular Mass 356.497 g·mol−1
Heat of Formation -1207.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.04 ± 1.08 D
Volume 491.59 Å 3
Surface Area 392.32 Å 2
HOMO Energy -9.97 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.66 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • 7-[(1r,2r,3r,5r)-3,5-dihydroxy-2-[(e,3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]cyclopentyl]enanthic acid
 • 7-[(1r,2r,3r,5r)-3,5-dihydroxy-2-[(e,3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]cyclopentyl]heptanoic acid
 • 9r,11r,15s-trihydroxy-13e-prostaenoic acid
 • lmfa03010069
 • pgf1beta
 • prost-13-en-1-oic acid, 9,11,15-trihydroxy-, (9beta,11alpha,13e,15s)-
 • prostaglandin f1 beta
 • prostaglandin f1beta
CAS Number(s)
 • 21562-48-1
 • 28977-21-1
 • 10164-73-5
InChIKey DZUXGQBLFALXCR-JQXWHSLNSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O