β-Styrylacrylic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C11H10O2
IUPAC Name (2e,4e)-5-phenylpenta-2,4-dienoic acid
Molecular Mass 174.196 g·mol−1
Heat of Formation -171.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.76 ± 1.08 D
Volume 219.63 Å 3
Surface Area 222.33 Å 2
HOMO Energy -9.45 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.14 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2e,4e)-5-phenylpenta-2,4-dienoic acid
  • 2,4-pentadienoic acid, 5-phenyl-
  • 2,4-pentadienoic acid, 5-phenyl- (van) (8ci)(9ci)
  • 2,4-pentadienoic acid, 5-phenyl-,
  • 5-phenyl-2,4-pentadienoic acid
  • 5-phenylpenta-2,4-dienoic acid
  • sdccgmls-0066886.p001
CAS Number(s)
  • 28010-12-0
  • 38446-98-9
  • 1552-94-9
InChIKey FEIQOMCWGDNMHM-KBXRYBNXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O