(17α)-3-(Cyclopentyloxy)-19-Norpregna-3,5-Dien-20-Yn-17-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H36O3
IUPAC Name [(8r,9s,10r,13s,14s,17r)-3-(cyclopentoxy)-17-ethynyl-13-methyl-2,7,8,9,10,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molecular Mass 408.573 g·mol−1
Heat of Formation -407.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.45 ± 1.08 D
Volume 510.66 Å 3
Surface Area 415.38 Å 2
HOMO Energy -8.23 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.62 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • 19-nor-17-alpha-pregna-3,5-dien-20-yn-17-ol, 3-(cyclopentyloxy)-, acetate
 • 19-nor-17-alpha-pregna-3,5-dien-20-yn-17-ol, 3-(cyclopentyloxy)-, acetate (ester)
 • 19-norpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol, 3-(cyclopentyloxy)-, acetate, (17alpha)-
 • 3-(cyclopentyloxy)-19-nor-17-alpha-pregna-3,5-dien-20-yn-17-ol acetate
 • 3-(cyclopentyloxy)-19-nor-17-alpha-pregna-3,5-dien-20-yn-17-ol acetate (ester)
 • 3-(cyclopentyloxy)-19-nor-17alpha-pregna-3,5-dien-20-yn-17-ol acetate
 • 3-(cyclopentyloxy)-19-nor-17alpha-pregna-3,5-dien-20-yn-17-yl acetate
 • 3-cyclopentyl enol ether of norethindrone acetate
 • [(8r,9s,10r,13s,14s,17r)-3-(cyclopentoxy)-17-ethynyl-13-methyl-2,7,8,9,10,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
 • [(8r,9s,10r,13s,14s,17r)-3-cyclopentyloxy-17-ethynyl-13-methyl-2,7,8,9,10,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
 • [(8r,9s,10r,13s,14s,17r)-3-cyclopentyloxy-17-ethynyl-13-methyl-2,7,8,9,10,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ethanoate
 • acetic acid [(8r,9s,10r,13s,14s,17r)-3-(cyclopentoxy)-17-ethynyl-13-methyl-2,7,8,9,10,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
 • d05679
 • norethindrone acetate 3-cyclopentyl enol ether
 • quingestanol acetate
 • quingestanol acetate (usan)
 • w 4540
CAS Number(s)
 • 3000-39-3
InChIKey FLGJKPPXEKYCBY-AKCFYGDASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O