(2α,5α,10Beta,14Beta)-2,5,10-Triacetoxytaxa-4(20),11-Dien-14-Yl 3-Hydroxy-2-Methylbutanoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C31H46O9
IUPAC Name [(1s,2s,3s,5s,8s,10s,14s)-2,5,10-triacetoxy-8,12,15,15-tetramethyl-4-methylene-14-tricyclo[9.3.1.03,8]pentadec-11-enyl] (2s,3r)-3-hydroxy-2-methyl-butanoate
Molecular Mass 562.692 g·mol−1
Heat of Formation 2245.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.68 ± 1.08 D
Volume 543.6 Å 3
Surface Area 459.25 Å 2
HOMO Energy -8.54 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.48 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey FMPIEMVVEJGMCY-AIPICWPVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O