β-D-Mannopyranosyl-(1->3)-4,6-O-[(1R)-2-(Carboxyoxy)-1-Methyl-2-Oxoethylidene]-β-D-Glucopyranosyl-(1->4)-3,6-Dideoxy-3-Methyl-Alpha-L-Mannopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C23H36O18
IUPAC Name carboxy (2r,4ar,6r,7r,8r,8ar)-6-[(2s,3r,4s,5r,6r)-5,6-dihydroxy-2,4-dimethyl-tetrahydropyran-3-yl]oxy-7-hydroxy-2-methyl-8-[(2s,3s,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-2-carboxylate
Molecular Mass 600.521 g·mol−1
Heat of Formation -3249.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.98 ± 1.08 D
Volume 651.84 Å 3
Surface Area 481.33 Å 2
HOMO Energy -10.13 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.16 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (2r,4ar,6r,7r,8r,8ar)-6-[(2s,3r,4s,5r,6r)-5,6-dihydroxy-2,4-dimethyl-tetrahydropyran-3-yl]oxy-7-hydroxy-2-methyl-8-[(2s,3s,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[5,6-d][1,3]dioxine-2-carboxylic acid carboxy ester
 • (2r,4ar,6r,7r,8r,8ar)-6-[[(2s,3r,4s,5r,6r)-5,6-dihydroxy-2,4-dimethyl-3-tetrahydropyranyl]oxy]-7-hydroxy-2-methyl-8-[[(2s,3s,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxy]-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[5,6-d][1,3]dioxine-2-carboxylic acid carboxy ester
 • alpha-l-mannopyranose, o-2(or 3)-o-acetyl-beta-d-mannopyranosyl-(1-3)-o-4,6-o-(1-carboxyethylidene)-beta-d-glucopyranosyl-(1-4)-6-deoxy-, (r)-
 • carboxy (2r,4ar,6r,7r,8r,8ar)-6-[(2s,3r,4s,5r,6r)-5,6-dihydroxy-2,4-dimethyl-oxan-3-yl]oxy-7-hydroxy-2-methyl-8-[(2s,3s,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[5,6-d][1,3]dioxine-2-carboxylate
 • carboxy (2r,4ar,6r,7r,8r,8ar)-6-[(2s,3r,4s,5r,6r)-5,6-dihydroxy-2,4-dimethyl-tetrahydropyran-3-yl]oxy-7-hydroxy-2-methyl-8-[(2s,3s,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[5,6-d][1,3]dioxine-2-carboxylate
 • carboxy (2r,4ar,6r,7r,8r,8ar)-6-[(2s,3r,4s,5r,6r)-5,6-dihydroxy-2,4-dimethyloxan-3-yl]oxy-7-hydroxy-2-methyl-8-[(2s,3s,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[5,6-d][1,3]dioxine-2-carboxylate
 • eps i, pseudomonas
 • exopolysaccharide, pseudomonas
 • exopolysaccharide, pseudomonas aeruginosa
 • exopolysaccharide, pseudomonas marginalis
 • pmep
 • pseudomonas aeruginosa exopolysaccharide
 • pseudomonas marginalis exopolysaccharide
CAS Number(s)
 • 128531-82-8
InChIKey FOAPRBCMXZQJRS-FQEIHMINSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O