(5α,18R)-18-{[Bis(2-Chloroethyl)Amino]Methyl}-6-Methoxy-17-Methyl-7,8-Didehydro-18,19-Dihydro-4,5-Epoxy-6,14-Ethenomorphinan-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C25H32Cl2N2O3
IUPAC Name (5alpha,7alpha)-7-{[bis(2-chloroethyl)amino]methyl}-6-methoxy-17-methyl-4,5-epoxy-6,14-ethenomorphinan-3-ol
Molecular Mass 479.439 g·mol−1
Heat of Formation -83.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.91 ± 1.08 D
Volume 539.06 Å 3
Surface Area 385.2 Å 2
HOMO Energy -8.40 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.17 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey FTKOCAZZFUDHDQ-WFYLPUAMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C N O Cl