Λ1-Azanyl-[2-Oxo-2-[[3-(3H-Pyridin-1-Ium-3-Id-6-Yldisulfanyl)Phenyl]Methoxy]Ethyl]Azanide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C14H11N3O2S2
IUPAC Name λ1-azanyl-[2-oxo-2-[[3-(3h-pyridin-1-ium-3-id-6-yldisulfanyl)phenyl]methoxy]ethyl]azanide
Molecular Mass 317.386 g·mol−1
Heat of Formation 127.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.37 ± 1.08 D
Volume 362.68 Å 3
Surface Area 308.6 Å 2
HOMO Energy -8.60 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.96 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey GEWRBOIZSGKZJM-NTEUORMPSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O N