(5β,9Alpha)-3,14-Dihydroxy-17-Propyl-4,5-Epoxymorphinan-6-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H23NO4
IUPAC Name (4r,4as,7as,12bs)-4a,9-dihydroxy-3-propyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1h-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-one
Molecular Mass 329.390 g·mol−1
Heat of Formation -460.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.42 ± 1.08 D
Volume 379.23 Å 3
Surface Area 312.08 Å 2
HOMO Energy -8.85 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.15 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3h)n-propyl-noroxymorphone
  • n-propyl-14-oh-dihydromorphinan-6-one
  • n-propyl-noroxymorphone
CAS Number(s)
  • 119822-06-9
InChIKey GJGXERIYLTUUMY-DQEVTTJGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N