(3β,5Alpha,9β,16Alpha,20S)-4,4,14-Trimethyl-3,20-Bis(Methylamino)-9,19-Cyclopregnan-16-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C26H46N2O
IUPAC Name (3beta,5alpha,9beta,16alpha,20s)-4,4,14-trimethyl-3,20-bis(methylamino)-9,19-cyclopregnan-16-ol
Molecular Mass 402.656 g·mol−1
Heat of Formation -320.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.47 ± 1.08 D
Volume 540.51 Å 3
Surface Area 405.78 Å 2
HOMO Energy -8.82 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.66 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • cyclovirobuxine d
  • cyclovirobuxine-d
CAS Number(s)
  • 860-79-7
InChIKey GMNAPBAUIVITMI-ABNIRSKTSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N