(3β,5Alpha,9β,16Alpha,20S)-4,4,14-Trimethyl-3,20-Bis(Methylamino)-9,19-Cyclopregnan-16-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C26H46N2O
IUPAC Name (1s,3r,6s,8r,11s,12s,14r,15s,16r)-7,7,12,16-tetramethyl-6-(methylamino)-15-[(1s)-1-(methylamino)ethyl]pentacyclo[9.7.0.01,3.03,8.012,16]octadecan-14-ol
Molecular Mass 402.656 g·mol−1
Heat of Formation -320.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.47 ± 1.08 D
Volume 540.51 Å 3
Surface Area 405.78 Å 2
HOMO Energy -8.82 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.66 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • cyclovirobuxine d
  • cyclovirobuxine-d
CAS Number(s)
  • 860-79-7
InChIKey GMNAPBAUIVITMI-ABNIRSKTSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N