β-Lactose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H22O11
IUPAC Name (2r,3r,4s,5r,6s)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 342.296 g·mol−1
Heat of Formation -2043.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.18 ± 1.08 D
Volume 372.38 Å 3
Surface Area 312.46 Å 2
HOMO Energy -10.35 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.58 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (+)-lactose
 • (2r,3r,4s,5r,6s)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-oxane-3,4,5-triol
 • (2r,3r,4s,5r,6s)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
 • (2r,3r,4s,5r,6s)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(2r,3s,4r,5r,6r)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)-3-tetrahydropyranyl]oxy]tetrahydropyran-3,4,5-triol
 • (2r,3r,4s,5r,6s)-2-methylol-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-4,5,6-trihydroxy-2-methylol-tetrahydropyran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
 • .beta.-d-gal-(1-->4)-.beta.-d-glc
 • .beta.-lactose
 • 4-(beta-d-galactosido)-d-glucose
 • 4-o-beta-d-galactopyranosyl-beta-d-glucopyranose
 • ahl
 • aletobiose
 • beta-d-galactopyranosyl-(1->4)-beta-d-glucopyranose
 • beta-d-galactopyranosyl-(1->4)-beta-d-glucose
 • beta-d-galp-(1->4)-beta-d-glcp
 • beta-d-glucopyranose, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-
 • beta-d-lactose
 • bgc-(4-1)gal
 • bgc-(4-1)glb
 • d-(+)-lactose
 • d-glucose, 4-o-b-d-galactopyranosyl- (9ci)
 • d-glucose, 4-o-beta-d-galactopyranosyl
 • d-glucose, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-
 • d-lactose
 • fast-flo
 • fast-flo lactose
 • flowlac 100
 • gal-(1-4)bgc
 • gal-(1-4)glc
 • galactinum
 • glb-(1-4)bgc
 • lactin
 • lactin (carbohydrate)
 • lactobiose
 • lactose (8ci)
 • lactose fast-flo
 • lactose, anhydrous
 • lactosum anhydricum
 • lat
 • osmolactan
 • pharmatosa dcl 21
 • pharmatose 21
 • pharmatose 325m
 • pharmatose 450m
 • saccharum lactin
 • sorbalac 400
 • super-tab
 • tablettose
 • tablettose 70
 • tablettose 80
 • zeparox ep
CAS Number(s)
 • 1336-90-9
 • 35396-14-6
 • 73824-63-2
 • 89466-76-2
 • 5965-66-2
InChIKey GUBGYTABKSRVRQ-DCSYEGIMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O