α-D-Galp-(1->4)-Beta-D-Galp

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H22O11
IUPAC Name (2r,3r,4s,5r,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3r,4r,5r,6r)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 342.296 g·mol−1
Heat of Formation -2082.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.48 ± 1.08 D
Volume 367.93 Å 3
Surface Area 293.37 Å 2
HOMO Energy -10.39 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.72 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5r,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3r,4r,5r,6r)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-oxane-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5r,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3r,4r,5r,6r)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5r,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3r,4r,5r,6r)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5r,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(2r,3r,4r,5r,6r)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)-3-tetrahydropyranyl]oxy]tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5r,6r)-2-methylol-6-[(2r,3r,4r,5r,6r)-4,5,6-trihydroxy-2-methylol-tetrahydropyran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • gal-(1-4)gal
  • glb-(4-1)gla
InChIKey GUBGYTABKSRVRQ-IBLCYFAMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O