β-Maltose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H22O11
IUPAC Name (2r,3s,4s,5r,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 342.296 g·mol−1
Heat of Formation -2082.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.58 ± 1.08 D
Volume 369.54 Å 3
Surface Area 305.28 Å 2
HOMO Energy -10.52 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.68 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (2r,3s,4s,5r,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-oxane-3,4,5-triol
 • (2r,3s,4s,5r,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
 • (2r,3s,4s,5r,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
 • (2r,3s,4s,5r,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(2r,3s,4r,5r,6r)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)-3-tetrahydropyranyl]oxy]tetrahydropyran-3,4,5-triol
 • (2r,3s,4s,5r,6r)-2-methylol-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-4,5,6-trihydroxy-2-methylol-tetrahydropyran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
 • 4-(alpha-d-glucopyranosido)-alpha-glucopyranose
 • 4-(alpha-d-glucosido)-d-glucose
 • 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-beta-d-glucopyranose
 • advanctose 100
 • advantose 100
 • alpha-d-glcp-(1->4)-beta-d-glcp
 • alpha-d-glucopyranosyl-(1->4)-beta-d-glucopyranose
 • beta-d-glucopyranose, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-
 • cextromaltose
 • d-(+)-maltose
 • d-glucose, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-
 • d-glucose, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl- (6ci,9ci)
 • d-maltose
 • finetose
 • finetose f
 • mal
 • maltodiose
 • maltose (8ci)
 • maltose hh
 • maltose hhh
 • maltose, pure
 • maltose-b
 • sunmalt
 • sunmalt s
CAS Number(s)
 • 73824-72-3
 • 133-99-3
 • 77072-48-1
InChIKey GUBGYTABKSRVRQ-QUYVBRFLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O