α-D-Glucopyranosyl 4-Amino-4-Deoxy-α-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H23NO10
IUPAC Name (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3r,4s,5s,6s)-5-amino-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 341.312 g·mol−1
Heat of Formation -1897.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.21 ± 1.08 D
Volume 374.01 Å 3
Surface Area 304.66 Å 2
HOMO Energy -10.18 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.95 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3r,4s,5s,6s)-5-amino-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3r,4s,5s,6s)-5-amino-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3r,4s,5s,6s)-5-amino-3,4-dihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-methylol-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[[(2r,3r,4s,5s,6s)-5-amino-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • .alpha.-d-glucopyranoside, .alpha.-d-glucopyranosyl 4-amino-4-deoxy-
  • 4-amino-4-deoxytrehalose
  • 4-trehalosamine
  • alpha-d-glucopyranoside, alpha-d-glucopyranosyl 4-amino-4-deoxy- (9ci)
  • trehalose, 4-amino-4-deoxy-
CAS Number(s)
  • 51855-99-3
InChIKey GXKCUFUYTFWGNK-LIZSDCNHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N