(3β)-3-{[4-O-(β-D-Glucopyranosyl)-β-D-Xylopyranosyl]Oxy}-14-Hydroxy-19-Oxocarda-4,20(22)-Dienolide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C34H48O14
IUPAC Name (3s,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-3-[(2r,3r,4r,5s)-3,4-dihydroxy-5-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-2-yl]oxy-14-hydroxy-13-methyl-17-(5-oxo-2h-furan-3-yl)-1,2,3,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-10-carbaldehyde
Molecular Mass 680.737 g·mol−1
Heat of Formation -2532.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.26 ± 1.08 D
Volume 771.48 Å 3
Surface Area 584.23 Å 2
HOMO Energy -9.87 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.26 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey HFXNSSUZFCOFIY-YJUQQONXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O