(2α,3Beta)-2,3-Dihydroxyursa-12,18-Dien-28-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H46O4
IUPAC Name (2r,4as,6ar,6as,6br,8ar,10r,11r,12ar)-10,11-dihydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13-dodecahydro-2h-picene-4a-carboxylic acid
Molecular Mass 470.684 g·mol−1
Heat of Formation -983.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.21 ± 1.08 D
Volume 586.99 Å 3
Surface Area 424.65 Å 2
HOMO Energy -8.77 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.84 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,4as,6ar,6as,6br,8ar,10r,11r,12ar)-10,11-dihydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13-dodecahydro-2h-picene-4a-carboxylic acid
  • 2,3-dihydroxyursa-12,18-dien-28-oic acid
  • goreishic acid i
  • ursa-12,18-dien-28-oic acid, 2,3-dihydroxy-, (2alpha,3beta)-
CAS Number(s)
  • 129058-59-9
InChIKey HHTRBFQBAMTIOP-SWPOCXOTSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O