(5α,6α,17R)-17-Allyl-3,6-Dihydroxy-17-Methyl-7,8-Didehydro-4,5-Epoxymorphinan-17-Ium

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H25NO3
IUPAC Name (4r,7s,7ar,12bs)-3-methyl-3-prop-2-enyl-2,4,4a,7,7a,13-hexahydro-1h-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-3-ium-7,9-diol
Molecular Mass 327.417 g·mol−1
Heat of Formation -218.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.66 ± 1.08 D
Volume 407.64 Å 3
Surface Area 323.26 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey HJDWPCLBBHHTIG-GTWVLEOYSA-O
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N