(5α,6α,17R)-17-Allyl-3,6-Dihydroxy-17-Methyl-7,8-Didehydro-4,5-Epoxymorphinan-17-Ium

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H24NO3+
IUPAC Name (3r,4r,4ar,7s,7ar,12bs)-3-allyl-3-methyl-2,4,4a,7,7a,13-hexahydro-1h-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-3-ium-7,9-diol
Molecular Mass 326.409 g·mol−1
Heat of Formation 2742.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.95 ± 1.08 D
Volume 330.03 Å 3
Surface Area 297.75 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey HJDWPCLBBHHTIG-GTWVLEOYSA-O
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O N