1-(β-D-Ribofuranosyl)-2(1H)-Pyridinone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H13NO5
IUPAC Name 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]pyridin-2-one
Molecular Mass 227.214 g·mol−1
Heat of Formation -823.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.79 ± 1.08 D
Volume 251.02 Å 3
Surface Area 228.34 Å 2
HOMO Energy -9.45 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.78 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]-2-pyridinone
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyridin-2-one
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]pyridin-2-one
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]-2-pyridone
  • 2(1h)-pyridinone, 1-beta-d-ribofuranosyl-
  • 3-deaza-4-deoxyuridine
  • 4-deoxy-3-deazauridine
CAS Number(s)
  • 5116-37-0
InChIKey HQOCNHILQYLGGE-PEBGCTIMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N