5-(β-D-Threo-Hexopyranosyloxy)-4-[3-(4-Hydroxyphenyl)Propanoyl]-1,3-Phenylene Diacetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C25H28O12
IUPAC Name [3-acetoxy-4-[3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]-5-[(2s,3s,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-phenyl] acetate
Molecular Mass 520.483 g·mol−1
Heat of Formation -297.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.23 ± 1.08 D
Volume 568.08 Å 3
Surface Area 432.16 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey HSNHVWVKOWDUAG-VCXBPWIGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O