(1β)-6,6',12-Trimethoxy-2,2'-Dimethylberbaman-7-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C37H40N2O6
IUPAC Name (1beta)-6,6',12-trimethoxy-2,2'-dimethylberbaman-7-ol
Molecular Mass 608.723 g·mol−1
Heat of Formation -600.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.46 ± 1.08 D
Volume 724.36 Å 3
Surface Area 515.0 Å 2
HOMO Energy -8.19 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.06 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (+)-fangchinoline
  • (+)-limacine
  • (1-beta)-2,2'-dimethyl-6,6',12-trimethoxyberbaman-7-ol
  • 16h-1,24:6,9-dietheno-11,15-metheno-2h-pyrido[2',3':17,18][1,11]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinolin-22-ol, 3,4,4a,5,16a,17,18,19-octahydro-12,21,26-trimethoxy-4,17-dimethyl-, (4as,16as)-
  • 7-o-demethyltetrandrine
  • berbaman-7-ol, 2,2'-dimethyl-6,6',12-trimethoxy-, (1-beta)-
  • fangchinoline
  • fangchinoline (6ci,7ci,8ci)
CAS Number(s)
  • 436-77-1
InChIKey IIQSJHUEZBTSAT-VMPREFPWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N