(1β,3β,5β,11Alpha,19S)-1-Acetoxy-3,5,14,19-Tetrahydroxy-11,19-Epoxybufa-20,22-Dienolide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C26H34O9
IUPAC Name (1beta,3beta,5beta,11alpha,19s)-1-acetoxy-3,5,14,19-tetrahydroxy-11,19-epoxybufa-20,22-dienolide
Molecular Mass 490.543 g·mol−1
Heat of Formation -1619.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.85 ± 1.08 D
Volume 554.72 Å 3
Surface Area 410.49 Å 2
HOMO Energy -9.30 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.89 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey IJJFGJIZGZSCBF-LMFPGIEDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O