(5α,15α)-14-Ethyl-15-Hydroxycholest-7-En-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H48O2
IUPAC Name (5s,9r,10s,13r,14r,15s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-14-ethyl-15-hydroxy-10,13-dimethyl-2,4,5,6,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 428.690 g·mol−1
Heat of Formation -677.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.52 ± 1.08 D
Volume 581.7 Å 3
Surface Area 438.55 Å 2
HOMO Energy -9.36 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.95 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (5s,9r,10s,13r,14r,15s,17r)-14-ethyl-15-hydroxy-10,13-dimethyl-17-[(2r)-6-methylheptan-2-yl]-2,4,5,6,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (5s,9r,10s,13r,14r,15s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-14-ethyl-15-hydroxy-10,13-dimethyl-2,4,5,6,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
InChIKey IVMZFFSMKDJDLO-NMOIDRIQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O