(3β,5β,9Xi)-3-Acetoxy-5,14-Dihydroxy-19-Oxocard-20(22)-Enolide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C25H34O7
IUPAC Name [(3r,5s,8r,9s,10s,13r,14s,17s)-10-formyl-5,14-dihydroxy-13-methyl-17-(5-oxo-2h-furan-3-yl)-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
Molecular Mass 446.533 g·mol−1
Heat of Formation -765.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.29 ± 1.08 D
Volume 523.33 Å 3
Surface Area 402.4 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey JLZAERUVCODZQO-HUDJVWMTSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O