(3β)-Cholest-5-En-3-Yl Hydroperoxide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H46O2
IUPAC Name (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-3-hydroperoxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene
Molecular Mass 402.653 g·mol−1
Heat of Formation -431.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.68 ± 1.08 D
Volume 556.55 Å 3
Surface Area 435.45 Å 2
HOMO Energy -9.15 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.00 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-3-hydroperoxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-3-hydroperoxy-10,13-dimethyl-17-[(2r)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene
  • ce-ooh
  • cholesteryl ester hydroperoxide
  • hydroperoxide, (3beta)-cholest-5-en-3-yl
CAS Number(s)
  • 2058-59-5
InChIKey JMMMHJWHJMBHOK-DPAQBDIFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O