(3α)-3-Methoxy-1,2,6,7-Tetradehydroerythrinan-15-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C17H19NO2
IUPAC Name (2r,7s,13bs)-2-methoxy-2,6,8,9-tetrahydro-1h-indolo[7a,1-a]isoquinolin-12-ol
Molecular Mass 269.338 g·mol−1
Heat of Formation -102.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.08 ± 1.08 D
Volume 325.19 Å 3
Surface Area 281.95 Å 2
HOMO Energy -8.64 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.09 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • coccuvine
  • erythrinan-15-ol, 1,2,6,7-tetradehydro-3-methoxy-, (3beta)-
CAS Number(s)
  • 61445-80-5
InChIKey JOSCYUYFHFXDCA-RDJZCZTQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N