(3β,13Alpha,14β,17Alpha,20S)-Lanosta-5,24-Dien-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H50O
IUPAC Name (3s,8r,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhex-4-enyl]-4,4,10,13,14-pentamethyl-2,3,7,8,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 426.717 g·mol−1
Heat of Formation -479.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.69 ± 1.08 D
Volume 590.22 Å 3
Surface Area 430.74 Å 2
HOMO Energy -9.07 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.37 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,8r,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhex-4-enyl]-4,4,10,13,14-pentamethyl-2,3,7,8,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,8r,9s,10r,13r,14s,17r)-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-[(2r)-6-methylhept-5-en-2-yl]-2,3,7,8,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
InChIKey JPIRLIZZOSSGHC-VYDJUYQOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O