(2β,3β,5β,22R,25R)-2,3,14,20,22,26-Hexahydroxycholest-7-En-6-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H44O7
IUPAC Name (2s,3r,5r,9r,10r,13r,14s,17s)-2,3,14-trihydroxy-10,13-dimethyl-17-[(1r,2r,5r)-1,2,6-trihydroxy-1,5-dimethyl-hexyl]-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-6-one
Molecular Mass 480.634 g·mol−1
Heat of Formation -1523.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.44 ± 1.08 D
Volume 592.2 Å 3
Surface Area 455.85 Å 2
HOMO Energy -9.73 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.84 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3r,5r,9r,10r,13r,14s,17s)-2,3,14-trihydroxy-10,13-dimethyl-17-[(1r,2r,5r)-1,2,6-trihydroxy-1,5-dimethyl-hexyl]-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-6-one
  • (2s,3r,5r,9r,10r,13r,14s,17s)-2,3,14-trihydroxy-10,13-dimethyl-17-[(1r,2r,5r)-1,2,6-trihydroxy-1,5-dimethylhexyl]-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-6-one
  • (2s,3r,5r,9r,10r,13r,14s,17s)-2,3,14-trihydroxy-10,13-dimethyl-17-[(2r,3r,6r)-2,3,7-trihydroxy-6-methyl-heptan-2-yl]-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-6-one
  • inokosterone
CAS Number(s)
  • 15130-85-5
InChIKey JQNVCUBPURTQPQ-GYVHUXHASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O